Directeur

Nieuw

Functie-omschrijving

Heeredwinger Advies is voor scholengemeenschap Piter Jelles op zoek naar gekwalificeerde kandidatuur voor de positie van

Directeur Montessori High School (MHS)

Een ervaren onderwijsdirecteur die vanuit de identiteit werkt aan positionering en profilering van de school en het docententeam en de leerlingen inspireert om het beste van zichzelf te geven.

Piter Jelles

Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap die een gevarieerd onderwijsaanbod verzorgt voor alle niveau's binnen het voortgezet onderwijs. De scholengemeenschap bestaat uit 11 scholen en een servicebureau, die samen voor ongeveer 4200 leerlingen onderwijs verzorgen. De scholen verschillen wat betreft hun onderwijsconcept, sfeer en omvang en zorgen samen voor een breed en samenhangend aanbod van onderwijs. De scholen staan in Leeuwarden, Kollum, Dokkum en Sint Annaparochie. Bij Piter Jelles werken 550 medewerkers die zich inzetten voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen in een veilige en uitdagende omgeving. De scholengemeenschap wordt aangestuurd door een College van Bestuur dat samen met de schooldirecteuren en de directeur bedrijfsvoering de koers en de strategie van Piter Jelles uitzet.

De MHS is een school voor mavo en havo met 300 leerlingen en 30 teamleden. De mavo afdeling is betrekkelijk nieuw en gaat straks het derde jaar in. De MHS bestaat ruim 20 jaar en docenten en leerlingen vormen een hechte gemeenschap waarin, op basis van de montessori filosofie, gewerkt wordt in een klimaat van persoonlijke aandacht, betrokkenheid, gelijkwaardigheid en structuur. Leerlingen spreken hun tevredenheid uit en de identiteit van de school zorgt voor aanwas van leerlingen. Met het tweetalig onderwijs en de internationale oriëntatie biedt de MHS daarenboven een aantrekkelijk aanbod voor leerlingen en ouders. De afgelopen twee jaar is, onder leiding van een interim directeur, succesvol ingezet op de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van Montessori High School. In de periode die nu aanbreekt gaat het om borging van die inzet, om profilering van het montessori onderwijs en groei van de school en om de samenwerking met Impulse, onder meer in de ontwikkeling van de campus Westeinde.

De opgaven

U bent belast met de dagelijkse leiding van de schoolorganisatie. U bevordert, in een actieve dialoog, de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de teamleden en de ontwikkeling van het team als geheel. U betrekt de deelraad (vertegenwoordigers van docenten, leerlingen en ouders) ruimhartig bij visieontwikkeling, beleidsaangelegenheden, planvorming en implementatie en benut hun adviezen terzake. U bevordert het specifieke pedagogische klimaat binnen de MHS met aandacht voor en betrokkenheid van leerlingen en plezierige omgangsvormen en structuren. De MHS heeft met de montessori visie, tweetalig onderwijs en de internationale oriëntatie een wervende propositie. U werkt die propositie verder uit en u draagt zorg voor de positionering en profilering van dat aanbod in alle uitingen van de MHS, maar ook in contacten met het primair onderwijs, het mbo, het hbo, maatschappelijke partners en ouders. Met uw collega van Impulse bevordert u, met behoud van de identiteit van de MHS, de samenwerking tussen de beide scholen en de verdere ontwikkeling van de campus Westeinde. U geeft met uw collega een impuls aan de volgende fase in het gemeenschappelijke visie traject. U vertegenwoordigt vanuit samenwerkingsperspectief de belangen van de MHS. U realiseert verdere groei van de MHS. U stuurt de organisatie nadrukkelijk op de verhoging van de onderwijskwaliteit en het onderwijsrendement. U zorgt voor scherpte in de bedrijfsvoering, onder meer door het creatief benutten van alle in de organisatie van Piter Jelles beschikbare resources, en voor een op alle fronten bevredigende performance. Uw collega's binnen Piter Jelles en het College van Bestuur kunnen verzekerd zijn van uw actieve inbreng in de ontwikkeling van de gehele scholengemeenschap.

De kwalificaties

U bent een ervaren onderwijsmanager met passie voor het montessori onderwijs. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U bent een vertrouwenwekkend boegbeeld voor leerlingen, ouders, maatschappelijke partners en de collega's en leiding binnen de Piter Jelles gemeenschap en bovenal voor uw teamleden binnen de MHS. U blinkt uit in het contact met uw team door warme belangstelling, het organiseren van de dialoog, het benutten van hun expertise, transparante communicatie en nakoming van afspraken. Dat geldt eveneens voor uw relatie met de medezeggenschap. U schakelt effectief en proactief tussen de belangen van Piter Jelles als geheel en de belangen van de MHS. U bent in staat om de MHS op basis van de montessori visie succesvol extern en intern te profileren als een aantrekkelijke schoolorganisatie voor leerlingen en ouders. U bent een creatieve strateeg en netwerker voor wie samenwerking de sleutel tot succes is. Om succesvol te kunnen zijn is kennis van en ervaring met bedrijfsvoering gewenst: formatie(planning), personeel, financiën, ICT en huisvesting. U bent op deze onderwerpen een gewaardeerde gesprekspartner met kennis van zaken (niet alleen op hoofdlijnen, maar ook in detail). U bevordert in de meest ruime zin de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs. Ervaring als docent is een pré.

De procedure

Heeredwinger Advies is gevraagd om Piter Jelles te ondersteunen bij de werving en voorselectie van kandidaten voor de positie van directeur MHS. Uw reactie is van harte welkom bij Jacques Heldoorn: j.heldoorn@heeredwinger.nl. Voor vragen kunt u hem bellen op 06-25024328. De sluitingsdatum voor uw reactie is uiterlijk vrijdag 22 maart 2019. De werving geschiedt zowel in- als extern tegelijkertijd. De werving verloopt via de Volkskrant, sociale media en de websites van Piter Jelles, Heeredwinger Advies en enkele onderwijssites.

Heeredwinger Advies start de voorselectie bij de binnenkomst van reacties. Uiterlijk vrijdag 29 maart wordt de voorselectie afgerond. In de week die begint met 1 april presenteert Heeredwinger Advies kandidaten bij Piter Jelles. De ontmoetingen met de geselecteerde kandidaten vinden later die week plaats. Daarvoor zijn twee commissies in het leven geroepen: een benoemingsadviescommissie met vertegenwoordigers van de MHS en een benoemingscommissie bestaande uit het College van Bestuur, een collega directeur, de vice-voorzitter van de deelraad en het hoofd personeel en organisatie. Kandidaten zullen in twee ronden worden gezien. Het streven is om de procedure voor 18 april af te ronden. Het salaris voor deze positie bedraagt maximaal € 5859,- bruto per maand, schaal 13 CAO voortgezet onderwijs.

Contactpersoon

Referentienummer

-
Meer details
Match criteria
Plaats
  • Leeuwarden
Gewenste onderwijs ondersteunende functie (OOP)
  • Directeur